Копия заявления на р г

Копия заявления на р г

Копия заявления на р г

На проведената среща предложихме на ръководството на СРС някои конкретни действия за подобряване на организацията на работата в сградите на съда: поставяне от САК на една допълнителна копирна машина във всяка сграда на СРС, подобряване на електронната система за достъп до дела, поставяне на автомати за кафе и вода в помещенията пред съдебните зали, подобряване на условията за комуникация между съда и САС при назначаване на особени представители и служебни защитници по Закона за правната помощ. Направените на срещата предложения бяха приети с разбиране от ръководството на СРС и ще бъдат отправени от САС под формата на писмено предложение, за да положим съвместни усилия за тяхното разрешаване.

Госпошлина в суд

Важноimportant
СГС и част от ръководство на САК по повод новоприетия Правилник за администрация в съдилищата и прилагането му в работа на администрацията на СГС. В резултат на проведените разговори и направените предложения на представителите на САК, се постигна съгласие страните и техните пълномощници да могат безпрепятствено на копират/снимат документи по делата, включително в деловодствата и в адвокатска стая, без никакви допълнителни формалности.

Постигнато е принципно съгласие САК да постави втора копирна машина в адвокатска стая, а след провеждане на обществена поръчка копирни машини ще има и в деловодствата на СГС с оглед незабавното получаване на копия от документи по делата. Обсъдени бяха и предложения във връзка с удължаване работното време на деловодствата и оптимизиране на възможността за получаване на информация по делата по електронен път.

Перечень документов для подачи заявления на регистрацию брака в загс

В случае если копия указанного документа не представлена заявителем, Росалкогольрегулирование проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Под документом об уплате государственной пошлины в соответствии с пунктом 3 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации следует понимать платежное поручение с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении.

Мтис

В случае если указанный документ не представлен заявителем, Росалкогольрегулирование по межведомственному запросу в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, получает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц; 4) копии документа о постановке заявителя на учет в налоговом органе, а также в случае наличия у заявителя обособленных подразделений, в которых планируется осуществлять лицензируемый вид деятельности, копии документа о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого обособленного подразделения заявителя, заверенных органом, выдавшим документ.

О мфц

Уважаеми колеги, Ежедневната административна дейност и свързаните с нея ангажименти на Председателя на САК адв.Ивайло Данов в определени случаи препятстват възможността му винаги да бъде в кабинета си и да отделя време за среща с адвокатите от САК, които идват без предварителна уговорка. По тази причина всеки месец ще бъде определян един приемен ден, в който Председателят на САК ще приема членове на Колегията и ще им отделя цялото си внимание, с цел осигуряване на възможност за всеки един адвокат от САК да дойде и да осъществи лична среща, на която да изложи своите искания или предложения.
В тази връзка, за месец октомври 2017г. приемен ден ще бъде 26.10.2017г. в часовите интервали от 11 до 13 часа и от 15 до 17 часа.

Об утверждении правил ведения воинского учета военнообязанных и призывников

В случае если указанные документы, относящиеся к объекту недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения, содержащиеся в них) Росалкогольрегулирование получает по межведомственному запросу в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; — при увеличении уставного капитала общества за счет его имущества — решение общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала за счет имущества, заверенные налоговым органом копии бухгалтерских балансов общества (с отметками налогового органа о приеме) за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение, а также за год, в течение которого принято такое решение.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

И с участието на съдия Елизабет Стонг*, съдия по търговски дела и несъстоятелност в съда на Източен окръг Ню Йорк, която е на посещение в България като част от проекта «Мрежа на американските съдии за България» на БИПИВ него ще имате възможност да изпитате на живо ефективността на техниките, които се използват в медиация, и как един адвокат може да постига максимални резултати както при защитата на интересите на клиента си в медиация, така и при преговорите и в ежедневието си.Ще чуете и любопитни истории от практиката в България, тъй като медиация все по-широко се използва във все повече градове в цялата страна.Специален гост на семинара ще бъде съдия Елизабет Стонг, търговски съдия от Ню Йорк, която ще сподели примери от практиката си и как работи медиацията при търговски спорове в САЩ, включително при несъстоятелност.Осигурен е превод от английски език.Семинарът е безплатен.

Author Info

Антон Савенков

Комментариев нет

Отправить комментарий